Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (cập nhật đến ngày 30/9/2020)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 30/9/2021, cả nước có 497 chương trình đào tạo được kiểm định, trong đó có 279 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước; 218 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Leave a reply

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/