Tiếp cận giáo dục đại học 4.0 – Các đặc trưng và tiêu chí đánh giá

Giáo dục đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông minh với hệ thống kết nối thực – ảo; cơ chế vận hành (mô hình 3 trong 1); mức độ quốc tế hóa và trách nhiệm cộng đồng. Bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí của mô hình “đại học 4.0” theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học đã được xây dựng. Bộ chỉ số của các tiêu chí này có thể sử dụng để đối sánh với các trường đại học tương đương mức 4 sao của QS Star hoặc nhóm QS 200 đại học châu Á.

Trân trọng giới thiệu bài viết của GS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, và cộng sự. Bài đăng trên Tạp chí Khoa học ĐHQGHN (chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý), Tập 34, sô 4 (2018).

Leave a reply

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/