Nghiên cứu – Tư vấn

Hội thảo khoa học “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học”

Hội thảo khoa học “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học”

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lý luận và thực tiễn” trực tuyến trên nền tảng Zoom, bắt đầu lúc 8h00, thứ Sáu, ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Learn More

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/