Tag: Công tác hỗ trợ sinh viên

Triển khai công tác hỗ trợ sinh viên theo tiếp cận đảm bảo chất lượng: nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội

Triển khai công tác hỗ trợ sinh viên theo tiếp cận đảm bảo chất lượng: nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội

Công tác hỗ trợ sinh viên là một thành phần quan trọng của môi trường học tập hiệu quả. Mỗi một sinh viên có những nhu cầu hỗ trợ khác nhau. Do đó công tác hỗ trợ sinh viên cần đa dạng về cả hình thức và nội dung hoạt động. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đề xuất các giải pháp, kiến nghị để cải tiến công tác hỗ trợ sinh viên tại ĐHQGHN đáp ứng tốt hơn các yêu cầu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của AUN-QA. Nghiên cứu này sử dụng tài liệu thứ cấp là các tài liệu, dữ liệu đã có sẵn như: Kết quả kiểm định chất lượng của 37 CTĐT tại ĐHQGHN; các bài báo trong và ngoài nước; các văn bản của ĐHQGHN và các đơn vị các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN có liên quan đến công tác hỗ trợ sinh viên; thông tin từ các website của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN. Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng bảng hỏi thang đo Likert 4 bậc với 92 items khảo sát trên 400 đối tượng là sinh viên từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 trong 06 trường đại học thành viên của ĐHQGHN.

Learn More

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/