Tag: đảm bảo chất lượng bên trong

Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong – kinh nghiệm thực tiễn của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong – kinh nghiệm thực tiễn của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (Internal Quality Assurance: IQA) đóng vai trò cốt yếu để đảm bảo cho sự tồn tại lâu dài và phát triển bền vững đồng thời khẳng định uy tín, vị thế của mỗi cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Điều quan trọng nhất hiện nay là mỗi CSGDĐH cần xây dựng cho mình một hệ thống IQA hiệu quả và bền vững để CSGDĐH và các chương trình đào tạo (CTĐT) luôn được xây dựng và vận hành đảm bảo được các mục tiêu và các tiêu chuẩn áp dụng cho CSGDĐH nói chung hoặc cho từng lĩnh vực nghề nghiệp nói riêng. Bài viết này nhằm mục đích thảo luận những vấn đề cơ bản về IQA và kinh nghiệm triển khai IQA tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Qua thực tiễn triển khai, nhóm tác giả cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay đó là các CSGDĐH cần xây dựng cho mình một hệ thống IQA hiệu quả và bền vững với các yếu tố quyết định bao gồm: tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo; các nguồn lực (nhân lực và vật lực); chính sách và chiến lược ĐBCL; cơ cấu tổ chức và nhân sự vận hành hệ thống IQA. Hệ thống IQA cần được xây dựng dựa trên nguyên lý PDCA và cần được cải tiến thường xuyên, liên tục.

Learn More

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/