Tag: Mục tiêu phát triển bền vững

Giáo dục đại học trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc và tham gia bảng xếp hạng theo tác động xã hội của Times Higher Education

Giáo dục đại học trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc và tham gia bảng xếp hạng theo tác động xã hội của Times Higher Education

17 Mục tiêu phát triển bền vững (MTPTBV, tiếng Anh: Sustainable Development Goals – SDGs) đã được Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua vào tháng 9/2015 và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2016, là các mục tiêu phổ quát hướng đến chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên LHQ. Dựa trên phương pháp phân tích thông tin, tài liệu và các nghiên cứu liên quan, bài viết này nhằm (i) khái quát 17 MTPTBV và quá trình tham gia của Việt Nam, (ii) làm rõ vai trò của giáo dục đại học (GDĐH) đối với 17 MTPTBV, (iii) giới thiệu cách Times Higher Education (THE) xếp hạng tác động xã hội của các cơ sở GDĐH theo 17 MTPTBV (THE Impact Rankings), và (iv) đề xuất kế hoạch để cơ sở GDĐH tham gia thực hiện 17 MTPTBV và xếp hạng theo THE Impact Rankings.

Learn More

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/